Dzieło Soboru Trydenckiego

12

Na ostatniej katechezie rozmawialiśmy o początkach i założeniach reformacji, którą zapoczątkował Marcin Luter. Dzisiaj będziemy natomiast mówić o katolickiej odpowiedzi na Reformację. 

„Kontekst historyczny”
Po wystąpieniu Lutra i powstaniu protestantyzmu Europa pogrążyła się w wojnach religijnych. W 1555 roku w postanowieniach pokoju augsburskiego przyjęto zasadę „cuius regio, eius religio” (czyja władza, tego religia). Oznaczała ona, że o wyborze wyznania decydował władca danego terytorium, a jego poddani musieli przyjąć takie same poglądy jak on w sprawach wiary. Nieporozumienia religijne stały się jednak pretekstem do walk czysto politycznych i ekonomicznych, które wyniszczyły ówczesną Europę.

„Obrady Soboru”
W latach 1545–1563 w Trydencie (dzisiejsze Włochy) odbył się sobór powszechny zwołany przez papieża Pawła III. Był on nie tylko odpowiedzią na poglądy protestantów, ale miał być przede wszystkim próbą pojednania walczących ze sobą wyznawców Chrystusa. Protestanci jednak na sobór nie przybyli. Na Soborze Trydenckim najznamienitsi duchowni i świeccy przedstawiciele ówczesnego Kościoła obradowali nad dwoma podstawowymi zagadnieniami. Pierwsze dotyczyło prawd wiary kwestionowanych przez Marcina Lutra i jego następców. Drugie skupiało się wokół przeprowadzenia koniecznych zmian w Kościele.

Postanowienia Soboru Trydenckiego
W kwestiach prawd wiary:
– istnieją dwa źródła Objawienia – Pismo Święte i Tradycja
– Jezus Chrystus ustanowił siedem sakramentów, a Eucharystia nie jest jedynie symbolicznym, lecz prawdziwym Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa
– wierni są zobowiązani do posłuszeństwa papieżowi – jako następcy św. Piotra oraz biskupom – następcom apostołów

W kwestiach dyscypliny i organizacji Kościoła
– biskupi mają obowiązek rezydować we własnych diecezjach, wizytować parafie i organizować synody diecezjalne
– w diecezjach mają powstawać seminaria duchowe, które będą szkołami wyższymi kształcącymi przyszłych duchownych
– dla świeckich należy zorganizować katechezę przy parafiach i stworzyć dla nich katechizm
– zasadniczym zadaniem biskupów i księży pozostaje głoszenie słowa Bożego.


Notatka

W latach 1545-1563 w Trydencie odbył się wielki sobór odpowiadający na zarzuty protestantów i reformujący ówczesny Kościół. Sobór przypomniał najważniejsze prawdy wiary katolickiej a także wypracował nowe zasady życia Kościoła katolickiego.