Z Jezusem zmieniam świat na lepszy

43

Pan Jezus, rozpoczynając publiczną działalność, powołał współpracowników

– apostołów. Kto to jest apostoł? (praca z podręcznikiem) Apostoł (gr. apostolos = wysłannik) – nazwa używana w Nowym Testamencie najczęściej na określenie najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa powołanych przez Niego

osobiście i wysłanych do głoszenia Jego nauk. Samo pojęcie występuje też w Nowym Testamencie na określenie innych osób.

Jezusowy nakaz: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu…” (Mk 16,15) z gorliwością wypełniali pierwsi chrześcijanie. Przeczytajmy (z podręcznika), w jaki sposób to czynili: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). Święty Paweł Apostoł mocno nawoływał wyznawców i nowych apostołów Jezusa: „Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu” (Ef 5,1-2).

Od pierwszych wieków chrześcijanie wypełniali Jezusowy nakaz pójścia na cały świat i głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu. Przez wieki różne narody przyjmowały wiarę i kontynuowały Chrystusowe przesłanie. Przykład gorliwości w głoszeniu słowa Bożego dał cały zastęp świętych i błogosławionych oraz tych, którzy w życiu ziemskim byli apostołami w swoich społecznościach. Ich życie jest dla nas piękną kartą, z której możemy korzystać, by iść dobrą drogą i zmieniać świat na lepsze.

Każdy człowiek ochrzczony jest apostołem Jezusa i ma za zadanie iść i głosić w świecie, a przede wszystkim w swoim środowisku, prawdy wiary objawione i zawarte w słowie Bożym. Dziś na różne sposoby chrześcijanin może być apostołem i angażować się w życie społeczeństwa, w którym żyje. Poprzez organizacje religijne, akcje społecznościowe, korzystanie z portali religijnych, dobrej muzyki religijnej itp.

I dziś Urząd Nauczycielski Kościoła wedle nauki Jezusa przypomina wszystkim chrześcijanom: „Kościół, «filar i podpora prawdy» (1 Tm 3,15), otrzymał od Apostołów «uroczysty Chrystusowy nakaz zwiastowania zbawiennej prawdy». «Kościołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych również w odniesieniu do porządku społecznego oraz wypowiadania oceny o wszystkich sprawach ludzkich, o ile wymagają tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienie człowieka»” (KKK 2032).

Każdy z nas jest apostołem Jezusa w swoim środowisku. Postawa każdego z nas oddziałuje na cały Kościół. Przed nami wezwanie i zadanie. Może w waszym środowisku działa grupa religijna albo organizowana jest zbiórka dla potrzebujących, a może zwyczajnie włączycie się w słuchanie dobrej muzyki religijnej, która niesie treści budujące i motywujące do zmiany życia na lepsze?! Czasami trzeba dużo wysiłku, a czasami tak niewiele. Niech zachętą dla was będą słowa św. Pawła Apostoła z Listu do Tymoteusza i świadectwo życia wiarą i modlitwą jednego z uczniów: „Ty natomiast, o człowiecze Boży, (…) podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne (…)” (1 Tm 6,11-12).

Notatka:

Aby dobrze pełnić obowiązki apostoła Jezusa, potrzeba nam siły, a jest nią modlitwa. Jezus przyzywany przez nas w modlitwie zmienia nas, a przez to zmienia się świat.