Pan Bóg daje nam swojego Syna

61

Na początek rozważymy fragment Ewangelii według św. Jana Apostoła. Fragment ten to część rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem. Nikodem był żydowskim uczonym, który pewnej nocy przyszedł porozmawiać z Panem Jezusem. Chciał, aby Pan Jezus wyjaśnił mu wiele spraw, których nie rozumiał. Przeczytajcie, o czym rozmawiali:

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim». W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłałswego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony»

Zauważyliście, że Nikodem został bardzo ubogacony rozmową z Panem Jezusem. Odkrył nowe prawdy i lepiej Go poznał, a przede wszystkim dowiedział się, że Pan Jezus jest darem Ojca dla całego świata i wszystkich ludzi.

Wszyscy uczestniczymy w każdą niedzielę i święta nakazane w Eucharystii. Słyszymy wiele słów, którymi się modlimy. Są wśród nich takie słowa, które pięknie mówią nam o tym, że Pan Jezus daje nam Siebie samego. Chodzi nam o słowa konsekracji.

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane.

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Notatka i zadanie:

Uzupełnij luki wyrazami i zapisz w zeszycie.

Życie każdego człowieka jest wielkim ………………………… . Szczególnym darem dla wszystkich ludzi jest ……………… ……………… . Bóg posłał swojego Syna, aby dać ludziom życie ………………… ……..….. . Jezus jest dla nas darem i daje nam Siebie
w …………………………… . Pragnie, abyśmy Go często ……………………………… tak jak św. Dominik Savio.