Uczestniczę w misji Jezusa Chrystusa

74

Jezus, mimo że był synem Boga, przygotowywał się do wypełnienia swojej misji aż 30 lat. Sam był dzieckiem, dorastał jak każdy z nas. O Jego misji, z jaką przyszedł na świat, posłany przez Ojca, i o naszym uczestnictwie w niej opowiemy sobie na dzisiejszej katechezie.

Misja, czyli posłannictwo Jezusa, to wielkie zadanie, jakie miał On wypełnić na ziemi. O tym zadaniu możemy mówić na wiele różnych sposobów. Jak jednak odkryć te sposoby, jak poznać misję Pana Jezusa? Po co On w ogóle przyszedł na świat? Co chciał tu osiągnąć?

Pan Jezus przyszedł uczynić to całe dobro i przez to dać ludziom życie, szczęście i radość. Abyśmy nie byli niewolnikami grzechu i zła, ale żyli w wiecznym szczęściu z Bogiem. To, co wypisaliśmy na tablicy, to oczywiście nie wszystko. Posłannictwo, czyli misja Jezusa Chrystusa, ma bardzo wiele wymiarów, a wszystkie możemy zamknąć w jednym słowie: zbawienie. Jak się ono dokonuje, słyszeliście podczas poprzednich katechez.

My, jako ludzie ochrzczeni, chrześcijanie, także uczestniczymy w posłannictwie Jezusa. Od chrztu świętego należymy do Chrystusa, który chce, abyśmy też wzięli udział w wykonaniu tej misji. Nie jest to łatwe, ale naprawdę piękne i dające dużo szczęścia i radości. Nasze posłannictwo jest takie samo jak Apostołów. O tym, jakie zadanie otrzymali Apostołowie, mówi Pismo Święte, dokładniej fragment z Dziejów Apostolskich. Przeczytajcie:

Przyprowadziwszy ich, stawili przed Sanhedrynem, arcykapłan zapytał: „Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to Imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas [odpowiedzialność za] krew tego człowieka”. „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także Apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na [miejscu] po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie i Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni”

Każdy z nas jest włączony w potrójną misę Jezusa Chrystusa: kapłańską, nauczycielską i pasterską.

Żeby łatwiej zapamiętać tą potrójną misję podam jedno słowo: KaNaPa.

Jako uczestnicy kapłańskiej misji Jezusa mamy składać Bogu duchowe ofiary. Są nimi nasze modlitwy, uczestnictwo w życiu sakramentalnym, dobre uczynki, nasza praca i nasze cierpienia. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, możemy złożyć Bogu w ofierze. Udział w nauczycielskiej misji Jezusa uzdalnia i zobowiązuje każdego z nas do dawania świadectwa naszego chrześcijańskiego życia. Codziennym życiem mamy świadczyć, że wierzymy w Jezusa i że tylko On jest naszym Zbawicielem. Uczestnictwo w pasterskiej misji Jezusa wyraża się w oddawaniu Jemu własnego serca. Sprawiamy w ten sposób, że Jezus zaczyna królować w naszym codziennym życiu i staje się dla nas wartością najważniejszą. Pasterską misję wypełniamy także, służąc bliźnim, bo w taki sposób ukazujemy im Jezusa. W końcu także wykorzystując swoje talenty i pracę, mamy ubogacać świat, w którym żyjemy.

Notatka:

Przez chrzest święty każdy człowiek zostaje włączony w potrójną misję Jezusa Chrystusa. Jest to misja kapłańska, nauczycielska i pasterska. W ten sposób Chrystus zaprasza każdego ochrzczonego do współpracy w dziele przemiany i zbawienia świata. Codzienne życie chrześcijanina ma przyczyniać się do wzrostu Królestwa Niebieskiego na ziemi.