Kościół rzymskokatolicki moją drogą do zbawienia

297

Dlaczego chrześcijaństwo? Jesteśmy chrześcijanami, tzn. wierzymy, że istnieje jedyny Bóg, ale są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wierzymy także, że Syn Boży stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Nie można być chrześcijaninem, nie wierząc w tę prawdę! Prawdziwość chrześcijaństwa najbardziej potwierdza zmartwychwstanie Jezusa, które jest wydarzeniem historycznym. Potwierdzają je liczne dowody, tj. pusty grób i wielokrotne ukazywanie się Jezusa po zmartwychwstaniu. Wielkie znaczenie ma też świadectwo apostołów. To oni za prawdę, że Jezus zmartwychwstał, oddali swoje życie. Nie mogli przecież zaprzeczyć temu, że widywali Go po zmartwychwstaniu, rozmawiali z Nim, jedli z Nim posiłki, widzieli jak wstępuje do nieba. Jezus Chrystus przez swoje zmartwychwstanie potwierdził, że wszystko to, co objawił, jest prawdą. Możemy być zatem pewni, że wierząc w Niego i naśladując Go, osiągniemy zbawienie.

Dlaczego Kościół rzymskokatolicki?
Współcześnie istnieje wiele wspólnot chrześcijańskich, które łączy wiara w Chrystusa, choć także wiele dzieli. Dlaczego zatem należymy do Kościoła rzymskokatolickiego? Podstawową odpowiedzią na to pytanie jest fakt, że Kościół Chrystusowy w pełni jest obecny w Kościele rzymskokatolickim. Kościół ten dąży do zbawienia pod przewodnictwem papieża, który jest następcą św. Piotra. Taka była wola Zbawiciela, który powołując Piotra na głowę Kościoła, obiecał: „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18). Następnie apostołowie ze św. Piotrem na czele mówili o czynach i słowach Chrystusa. Przez nałożenie rąk udzielali święceń swoim następcom, a oni następnym pokoleniom biskupów i tak aż do chwili obecnej. Nigdy w ciągu dwudziestu wieków historii nie został przerwany ten łańcuch, nazywany sukcesją apostolską. Gwarantuje to, że wyznawana przez nas wiara, jest tą samą wiarą, którą głosił Chrystus i apostołowie, a przyjmowane przez nas sakramenty są ustanowione przez samego Chrystusa. Możemy być zatem pewni, że wiara katolicka i sakramenty udzielane w Kościele rzymskokatolickim prowadzą do zbawienia.

Podczas każdej niedzielnej liturgii w wyznaniu wiary wypowiadamy słowa: „Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół”. Co oznaczają te słowa?


Kościół jest jeden, tzn. „ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi się z jednego chrztu, tworzy jedno Ciało, jest ożywiany przez jednego Ducha” (KKK 866).
Kościół jest święty, ponieważ „jego twórcą jest najświętszy Bóg; Chrystus, Jego Oblubieniec, wydał się na ofiarę, aby go uświęcić; ożywia go Duch świętości” (KKK 867). Chrystus nie tylko powołał Kościół do istnienia, ale jest również ciągle w nim obecny, zgodnie z obietnicą złożoną po Zmartwychwstaniu: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).
Kościół jest powszechny. Oznacza to, że działanie Kościoła jest skierowane do wszystkich ludzi na całym świecie, aktualnie żyjących, ale też tych, którzy żyli w przeszłości i będą żyć w przyszłości.
Kościół jest apostolski, tzn. że w tym Kościele jest przekazywana wiara Apostołów, którzy byli świadkami życia i działalności Chrystusa, przez Niego samego wybrani i posłani.

Zbawienie jest łaską (darem) Pana Boga. Na tę łaskę człowiek musi jednak odpowiedzieć wiarą i swoim życiem. Wiara katolicka i sakramenty udzielane w Kościele rzymskokatolickim są pewną drogą do zbawienia.

Kościół katolicki moją drogą do zbawienia