Modlitwa i sakramenty święte w drodze do Boga Ojca

548

Jezus przyszedł na świat po to, aby ukazać swoim przykładem życia, jak postępować, by iść drogą Bożą. Ponieważ diabeł kusi nas do złego, dlatego Jezus mówił: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26, 41a), a na pytanie ucznia, jak się modlić, Pan Jezus odpowiedział: „Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje Imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie” (Łk 11, 2–4).

Sam Jezus często odchodził w osobne miejsce i modlił się. Zapewne modlitwa była dla Niego umocnieniem więzi z Ojcem, którego wolę wypełniał, aby świat odkupić z grzechów, a nam dać udział w zbawieniu. Pomocą do osiągnięcia życia wiecznego – nieba są także sakramenty święte, które z ustanowienia Chrystusa stają się w widzialny sposób źródłem łaski Bożej, tak potrzebnej do zbawienia.

W zamyśle Bożym było i jest doprowadzenie ludzi do nieba. Dlatego też Bóg przemówił najdoskonalej przez Jedynego Syna, który jest obecny po dziś dzień i działa w Kościele świętym przez znaki – sakramenty święte. Święty Paweł podkreśla tę prawdę, mówiąc: „Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 3).

Sakramenty święte darzą łaską i uświęcają człowieka. Dlatego też w ziemskiej pielgrzymce ważne jest korzystanie z tego życiodajnego źródła, zwłaszcza w codziennym życiu z sakramentu pokuty – przywracającym na nowo szatę i godność dziecka Bożego, oraz z sakramentu Eucharystii – duchowego pokarmu w ziemskiej wędrówce.

Kościół święty opierając się na zamyśle Bożym, naucza:

„Nasza modlitwa jest skuteczna, ponieważ jednoczy się w wierze z modlitwą Jezusa. W Nim modlitwa chrześcijańska staje się komunią miłości z Ojcem. Możemy zatem przedstawić nasze prośby Bogu i być wysłuchani: „Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (Kompendium KKK 545).

„Sakramenty Nowego przymierza zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. (…)” (KKK 1210).

Z nauczania naszego wielkiego Rodaka – świętego Jana Pawła II dowiadujemy się o modlitwie, która kształtuje całe nasze życie: „Chcę wam powiedzieć (…): nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18, 1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. «Nie samym chlebem żyje człowiek» (Mt 4, 4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych, materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Człowiek jest człowiekiem. «Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych». Jeśli mamy żyć tym słowem, Słowem Bożym, trzeba «nie ustawać w modlitwie! ». Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają, tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze, Najistotniejsze Orędzie!”.

Przykładem człowieka wiary i ufności Bogu jest właśnie św. Jan Paweł II, który przez modlitwę i umiłowanie Eucharystii był zjednoczony z Chrystusem i doszedł do chwały nieba.

Notatka:

Modlitwa jest to rozmowa z Bogiem. Przez codzienną modlitwę zbliżam się do Boga i łatwiej mi kroczyć drogą do nieba.
Udział w sakramentach świętych jest przyjęciem łaski Bożej (pomocy Bożej) potrzebnej do zbawienia. Wzorem modlitwy i życia sakramentalnego jest nasz papież błogosławiony Jan Paweł II.

Można narysować też: