Akcja Katolicka

„Bądźmy świadkami miłości”, bo „Bóg jest Miłością”, a każdy, kto z Boga pochodzi daje świadectwo wiary owocującej przez miłość”. 

Ks. Arcybiskup Józef Michalik

Akcja Katolicka jest organizacją kościelną, której celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną, w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. W Polsce działa ona od 1930 r., a jej wznowienie, po przymusowej przerwie w okresie powojennym, nastąpiło na prośbę Papieża Jana Pawła II, który zwrócił uwagę na brak tej formy duszpasterskiej w Polsce: „która kiedyś była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo ożyła”. 

W Archidiecezji Przemyskiej Arcybiskup Józef Michalik erygował stowarzyszenie w 1995 r. Również w naszej parafii zaangażowanie Księdza Proboszcza oraz grupy wiernych, dało podstawy do zawiązania Akcji Katolickiej. Rok 2010 jest już VII rokiem pracy POAK w Korczynie. Członkowie POAK w Korczynie (12 osób) modli się w kościele parafialnym, a równocześnie Sanktuarium Św. J. S. Pelczara. Spotkania formacyjne odbywają się raz na miesiąc. Asystentem kościelnym jest Ksiądz Prałat Edward Sznaj – proboszcz parafii i kustosz sanktuarium. Członkowie POAK odważnie głoszą naukę Chrystusa nie tylko w świątyni, ale i również w codziennym życiu. Wyrażają to m. in.  angażując się w życie parafii, uczestnicząc w różnych nabożeństwach, pomagając ubogim i potrzebującym. Pamiętając, że „żniwo … wielkie ale robotników mało….” zachęcamy wszystkich tych, którym nie jest obojętne głoszenie Chrystusowej Ewangelii, aby dołączyli do POAK. Patronem Akcji Katolickiej jest św. Andrzej Bobola.

Niektóre zadania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej:

 • Spotkania formacyjne (m. in. modlitwa, wspólny śpiew, dyskusja, rozważania)
 • Prowadzenie gazetki
 • Kolportaż pism katolickich
 • Udział w nabożeństwach (m. in. W Nowennie ku czci św. J. S. Pelczara, nabożeństwach pierwszo piątkowych, Drogi Krzyżowej)
 • Udział w adoracji (w każda niedzielę)
 • Pomoc ubogim, potrzebującym
 • Modlitwa w intencji m. in.  rodzin, chorych, cierpiących, zmarłych, kapłanów
 • Pielgrzymki ( m. In . Do Strachociny, Częstochowy, Przemyśla)
Deklaracja członkowska

Ja, niżej podpisanym po odbyciu wymaganego okresu stażu kandydackiego deklaruję wstąpienie do Akcji Katolickiej.

Oświadczam, że:

 • Zapoznałem się z celem działania Akcji Katolickiej, którym jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
 • Znana mi jest rola Akcji Katolickiej jako organizacji w Kościele Chrystusowym.
 • Znany mi jest Statut Akcji Katolickiej.

Jako członek Akcji Katolickiej zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu. Chcę podejmować trud formacji i działalności organizacyjnej dla dobra Kościoła Powszechnego oraz w celu pogłębiania swojej wiary.

Codzienna modlitwa członka AK

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie, za powołanie mnie do apostolstwa i umacnianie mnie w nim. Dziękuję Ci Boże za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość mego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa.

Spraw, bym czynni uczestniczył w życiu Kościoła i Ojczyzny. Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, pracę, wypoczynek i całe życie społeczne. Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty potrafił formować siebie i innych w duchu Ewangelii i nauki Kościoła Katolickiego.

Spraw, bym apostołując w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, wiernym podjętym postanowieniom, gotowym do wyrzeczeń i wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święty Andrzej Bobola- patron Akcji Katolickiej

„Ludzie święci, błogosławieni, a szczególnie męczennicy są tymi, dzięki którym umacnia się wiara w Chrystusa.”

kard. Józef Glemp

Święty Andrzej Bobola urodził się najprawdopodobniej 30 listopada 1591 r. w Strachocinie. W latach 1606-1611 studiował w szkole jezuickiej w Braniewie, następnie (31 lipca 1611 roku) wstąpił do tego zakonu i nowicjat odprawił w Wilnie. Spowiednikiem św. Andrzeja Boboli w nowicjacie. był ks. Wawrzyniec Bartilius.

Śluby zakonne złożył 31 lipca 1613. W latach 1613-1616 studiował filozofię na Uniwersytecie Wileńskim; w latach 1618-1622 studiował tam również teologię, nie zdał jednak ostatniego, najważniejszego egzaminu. 12 marca 1623 otrzymał święcenia kapłańskie.

Następnie przez rok był rektorem kościoła w Nieświeżu. W latach 1624-1630 był kaznodzieją i spowiednikiem w kościele św. Kazimierza w Wilnie. Sprawował też funkcje rektora i doradcy prepozyta w tym kościele.

2 czerwca 1630 złożył profesję czterech ślubów zakonnych w kościele św. Kazimierza w Wilnie, po czym został superiorem (przełożonym) domu zakonnego w Bobrujsku w latach 1630-1633. Następnie pracował w Płocku, Warszawie i ponownie w Płocku, w Łomży, Pińsku i Wilnie.

„Ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla słowa Bożego i dla świadectwa jakie mieli.”

Ap 6, 9

16 maja1657 podczas powstania Chmielnickiego dostał się we wsi Mohilno w ręce Kozaków. Zamęczono go w okrutny sposób na śmierć w rzeźni w Janowie Poleskim.

Beatyfikacja świętego odbyła się 30 października 1853, a kanonizacja 17 kwietnia 1938. Relikwie świętego znajdują się w Jego sanktuarium w Warszawie. Sanktuarium św. Andrzeja znajduje się również w Strachocinie.

Od 16 maja 2002 r. św. Andrzej Bobola jest drugorzędnym patronem Polski. Jest również patronem m.in. archidiecezji warszawskiej i warmińskiej.

Wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 16 maja.

Modlitwy do świętego Andrzeja Boboli

Modlitwa błagalna o łaskę za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli

Święty Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego, Jezusa Chrystusa, że od młodości poświęciłeś się na Jego służbę i całkowicie oddałeś się zjednywaniu dlań dusz przykładem życia i słowem, nie szczędząc żadnych trudów, aż wreszcie śmiercią męczeńską uwieńczyłeś swoje apostolskie życie: błagam Cię przez Twe zasługi u Boga i miłość, jaką ku Niemu żywiłeś, wyjednaj mi łaskę, której tak bardzo pragnę, mianowicie ……….. (wymienić prośbę). Wspieraj mnie także w ciągu całego życia mojego, abym za Twoim przykładem zawsze pozostawał w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego Matki Niepokalanej. Amen.

Litania do świętego Andrzeja Boboli

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo,
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie,
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, – uproś nam u Boga.
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
 
K. Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.