Bierzmowanie

Słowo bierzmowanie oznacza sakrament, w którym Duch Święty umacnia Chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił i według niej żył. Informuje nas o tym łacińska nazwa confirmatio baptismo. Confirmatio oznacza potwierdzenie, umocnienie, wzmocnienie, ugruntowanie, dodanie odwagi. Nazwa ,,bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa ,,bierzmo”. Jest to tram albo belka podtrzymująca związanie dachu. Dzisiaj takie belki, często pięknie rzeźbione, spotykamy jeszcze w chatach góralskich. Są to tzw. sosręby. Tak jak belka-bierzmo podtrzymuje związanie dachu, tak Sakrament Bierzmowania podtrzymuje i umacnia naszą wiarę. Katechizm Kościoła Katolickiego (1285) podaje, że Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski Chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Z tego fragmentu niejako wynikają inne nazwy Sakramentu Bierzmowania. Przyjęcie sakramentu dopełnienia, jak bywa też nazywane Bierzmowanie, doskonali łaskę otrzymaną w czasie Chrztu świętego. Sakrament Bierzmowania jest przedłużeniem i wypełnieniem zobowiązania płynącego z tego sakramentu. Jest jego umocnieniem i stanowi z sakramentem Chrztu całość do pełnego członkostwa w Kościele Chrystusowym. Umacnia więź z Chrystusem, podkreśla, że naszym Ojcem jest sam Bóg. Dzięki darom Ducha Świętego doznajemy pomnożenia cnót, które mają wskazywać nam, jakimi wartościami należy się kierować. Sakrament Bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Zakłada on bowiem i umacnia dojrzałość jednak jej nie powoduje. Przyjmując go potwierdzamy swą wiarę i przynależność do Kościoła. Jako sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim, nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata. Bierzmowanie nazywamy Sakrame Ducha Świętego, bowiem to Duch Święty zstępuje na nas udzielając nam swoich darów, które my poprzez nasz duchowy rozwój winniśmy wykorzystywać. Otrzymujemy dary, które tak jak rośliny powinny być pielęgnowane, by nie uschły i nie obumarły, ale wzrastały i pomagały nam szczęśliwie żyć w dążeniu do wiecznej radości. Udzielany nam przez zmartwychwstałego Chrystusa w Sakramencie Bierzmowania Duch Święty, nie tylko uświęca nas wewnętrznie, ale napełnia mocą. Stąd też wywodzi się kolejna nazwa – sakrament umocnienia, dawany po to abyśmy – jak pierwsi uczniowie Jezusa – działali apostolsko w świecie, przyczyniając się do rozszerzania Kościoła. Apostołowie Chrystusa, napełnieni Jego Duchem, z wielką odwagą głosili Ewangelię, nie zważając na grożące im niebezpieczeństwa. Duch Święty pomagał przezwyciężyć uczucie strachu i szerzyć z odwagą naukę Chrystusa. Swej mocy udziela On nam w sakramencie chrztu, a przede wszystkim umacnia – w Sakramencie Bierzmowania. Otrzymanej od Ducha Chrystusowego mocy nikt nie powinien w sobie tłumić. Kiedy mamy wypełnić jakieś ważne zadanie, powinniśmy prosić Ducha Świętego o pomoc, o siłę i odwag.


A. INFORMACJE DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU DOJRZAŁOŚCI

Niektóre rozporządzenia dotyczące przygotowania młodzieży do bierzmowania wg Synodu Archidiecezji Przemyskiej:

  • Do sakramentu bierzmowania dopuszcza się młodzież klas 8. Należy dążyć do tego, aby decyzja przyjęcia bierzmowania przez każdego kandydata była przemyślana i wynikała z pragnienia świadomego wyboru chrześcijańskiego stylu życia opartego na Ewangelii i nauce Kościoła (statut 320).
  • „Proboszcz ma się troszczyć, aby dzieci i młodzież zostały właściwie przygotowane do bierzmowania. Sakramenty te powinny być przyjmowane na terenie własnej parafii” (statut 273 § 1).
  • „Niezależnie od katechezy szkolnej, parafia powinna prowadzić przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w tym do sakramentu bierzmowania” (statut 121).
  • Kandydatów do bierzmowania należy zapoznać z istniejącymi w parafii grupami apostolskimi i formacyjnymi oraz wskazać im na możliwość włączenia się w apostolstwo świeckich (statut 322 § 5).
  • Zaleca się korzystanie z formacyjnej funkcji domów rekolekcyjnych w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania (statut 322 § 3).
  • Przygotowanie do bierzmowania to szczególny okres pracy trzeźwościowej z młodzieżą (statut 273 § 1).
  • W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania należy objąć specjalną katechezą rodziców i świadków bierzmowania (statut 324 § 1).
  • Duszpasterze zadbają, aby bierzmowani, ich rodzice i świadkowie bierzmowania spełniali niektóre funkcje liturgiczne, jak: czytania, śpiew międzylekcyjny, wezwania modlitwy wiernych, przyniesienie darów ofiarnych (statut 328).
  • Składkę z Mszy św. połączonej z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeznacza się na Fundusz Młodzieżowy, służący wspieraniu inicjatyw duszpasterskich o zasięgu ogólnodiecezjalnym lub rejonowym (statut 426).

W klasie szóstej, rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej swoje dziecko na trzyletnią katechizację przed bierzmowaniem. Czynią to na początku września szóstej klasy.

B. INSTRUKCJA SZCZEGÓŁOWA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Informacje ogólne dla wszystkich klas VI – VIII:

1. Podstawowy obowiązek młodzieży – solidna katechizacja szkolna (kl. VIII – wiążąca opinia katechety decydująca od opuszczeniu do bierzmowania).
2. Niedzielna Msza św. w swojej parafii.
3. I piątki miesiąca. Spowiedź – comiesięczna.
5. Udział w niektórych szczególnych uroczystościach kościelnych: Triduum przed Świętem Św. Stanisława Kostki, nabożeństwa majowe i październikowe, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, rekolekcje szkolne i udział w naukach dla młodzieży w czasie rekolekcji parafialnych, nowenna przed bierzmowaniem. Niektóre nabożeństwa są kontrolowane – sprawdzanie obecności!
4. Dowolne włączenie się do grup parafialnych młodzieżowych.

Informacje szczegółowe dla klas szóstych:

1. Zapisanie się w kancelarii parafialnej do bierzmowania wraz z rodzicami.
2. Comiesięczne spotkania formacyjne przy parafii.
3. Przeczytać Ewangelię wg św. Mateusza lub św. Łukasza.
4. Przeczytać Dzieje Apostolskie.

Informacje szczegółowe dla klas siódmych:

1. Comiesięczne spotkania formacyjne przy parafii.
2. Wybrać patrona i poznać jego życiorys – zadanie pisemne.
3. Dostarczyć metrykę Chrztu św. do katechety przy parafii (jeśli Chrzest św. był poza naszą parafią).
4. Nauczyć się Hymnu do Ducha Świętego oraz dowolnej modlitwy do Ducha Świętego.

Informacje szczegółowe dla klas ósmych:

1. Comiesięczne spotkania formacyjne przy parafii.
2. Zaliczenie teoretycznego egzaminu katechizmowego przez klasy VIII.
3. Uroczysta kandydatura od bierzmowania klas VIII.
4. Odbycie rekolekcji zamkniętych.
5. Napisać prośbę do Ks. Biskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania.
6. Odbyć Nowennę przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania.
7. Świadkowie, spowiedź przed bierzmowaniem, ćwiczenie obrzędu, oprawa liturgiczna.

C. DEKLARACJA KANDYDATA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Ja ……….. proszę o przyjęcie mnie jako kandydata + do Sakramentu Bierzmowania. + Postanawiam pilnie uczestniczyć w katechezach + i we wszystkich spotkaniach duszpasterskich. + Pragnę + przez comiesięczne przystępowanie do Sakramentu Pokuty + i częstą Komunię świętą + pogłębiać swoje zjednoczenie z Chrystusem + i otwierać się na działanie Ducha Świętego. + Proszę też tutaj zebranych o modlitwę + abym nie uległ pokusom świata + ale wytrwale walczył o piękne i czyste życie.

……………………………… ……………………………………
Podpis kandydata Podpis rodziców
Korczyna dn. ……………………

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Eucharystia
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb